Oferta pracy - ADMINISTRATOR - WSM Żoliborz II

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, ADMINISTRACJA Żoliborz II poszukuje
osoby  do pracy na stanowisku
ADMINISTRATORA

Miejsce pracy: ul. Ks. T. Boguckiego 1, Warszawa  

OPIS STANOWISKA:
Zakres czynności:

 • Całościowy nadzór nad sprawami eksploatacyjno-porządkowymi powierzonego terenu zgodnie
  z obowiązującym Regulaminem używania lokali i zasad porządku domowego w Osiedlach WSM.
 • Codzienna kontrola stanu sanitarnego budynków i przynależnych im terenów (place zabaw, parkingi, ciągi piesze, zieleń).
 • Nadzór i opieka nad terenami zielonymi Osiedla oraz współpraca z Urzędem Dzielnicy w tym zakresie
 • Opracowywanie zapotrzebowania do akceptacji na środki czystościowe, narzędzia pracy i środków BHP dla gospodarzy domów.
 • Realizacja zamówień uzgodnionych merytorycznie w trybie „z wolnej ręki” zgodnie z obowiązującym
  w WSM Regulaminem.
 • Wydawanie środków czystościowych, narządzi pracy i środków BHP dla gospodarzy domów.
 • Przygotowywanie odpowiedzi do mieszkańców i instytucji dotyczących spraw eksploatacyjno-porządkowych.
 • Prowadzenie teczek lokali mieszkalnych.
 • Aktualizowanie list lokatorów oraz ewidencji osób zamieszkałych i zameldowanych w Osiedlu.
 • Wystawianie książeczek opłat za lokal.
 • Współpraca z Pionem Księgowości w zakresie zmian opłat eksploatacyjnych.
 • Współpraca z pionem technicznym w zakresie przyjmowania informacji o awariach oraz reklamacjach wpływających od mieszkańców, gospodarzy lub instytucji.
 • Przygotowywanie ogłoszeń wywieszanych na tablicach informacyjnych w budynkach dotyczących bieżącej działalności Administracji Osiedla.
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej do akceptacji przez przełożonego dotyczącej spraw eksploatacyjno-porządkowych.
 • Udział w pracach komisji przetargowej.
 • Udział w komisjach odbioru robót.
 • Uczestnictwo w okresowych przeglądach rocznych i pięcioletnich stanu technicznego obiektów i budowli będących w zasobach Osiedla.
 • Przygotowywanie do akceptacji przełożonego zaświadczeń dla mieszkańców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Wykonywanie innych poleceń wydanych przez Pracodawcę zgodnie z posiadanymi kompetencjami.

 

Czytaj więcej...