Inspektor ds. rozliczeń z mieszkańcami i windykacji - Adm. osiedla Zatrasie

 

Stanowisko pracy: Inspektor ds. rozliczeń z mieszkańcami i windykacji        

Opis stanowiska:

Zakres czynności:

 1. Obsługa programu komputerowego Papirus.
 2. Przygotowywanie, księgowanie analityczne i finansowe z tytułu opłat eksploatacyjnych, wprowadzanie danych do systemu czynszowego, oraz sporządzanie wydruków.
 3. Wydruki informacji o wysokości obowiązujących opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców, najemców lokali użytkowych i innych użytkowników lokali.
 4. Drukowanie i wysyłanie wymiarów opłat eksploatacyjnych dla mieszkańców wraz z kalkulacją, i innych użytkowników lokali.
 5. Sporządzanie i księgowanie miesięcznych wymiarów opłat eksploatacyjnych i usług.
 6. Systematyczne monitowanie mieszkańców, najemców lokali użytkowych i innych użytkowników lokali zalegających z opłatami w tym również monitowanie telefoniczne.
 7. Prowadzenie systematycznej windykacji należności.
 8. Kompletowanie dokumentów w celu udokumentowania należności w procesie sądowym.
 9. Obsługa interesantów i prowadzenie korespondencji w zakresie opłat eksploatacyjnych i spraw windykacyjnych.
 10. Przygotowywanie wniosków o wykluczenie/wykreślenie z rejestru członków WSM
 11. Archiwowanie dokumentów z tytułu opłat eksploatacyjnych, rachunków lokatorskich, spraw zasądzonych.
 12. Współpraca w zakresie rozliczania lokali mieszkalnych i użytkowych ze zużycia mediów.
 13. Bieżąca analiza spłat nakładów na termomodernizację i uzgadnianie sald kont związanych z termomodernizacją.
 14. Miesięczne sporządzanie not dotyczących spłaty termomodernizacji do Zarządu WSM.
 15. Uzgadnianie rozliczeń z tytułu termomodernizacji z mieszkańcami i sporządzanie okresowych potwierdzeń rozrachunków z mieszkańcami z tytułu spłaty termomodernizacji.
 16. Sporządzanie specyfikacji stanowiącej załącznik do pozwów.
 17. Przygotowanie wniosków o wykluczenie/wykreślenie z rejestru członków WSM.
 18. Składanie wniosków o uzyskanie przez Zarząd WSM tytułów eksmisyjnych.
 19. Prowadzenie rejestrów spraw skierowanych do: sądu, komornika, wykluczenia i eksmisji.
 20. Zakładanie i archiwizacja odrębnych teczek dla każdej sprawy windykacyjnej zawierającej pełną dokumentację sprawy, prowadzoną chronologicznie.
 21. Współpraca z Działem Członkowsko-Lokalowym i Działem Prawnym Biura Zarządu WSM.
 22. Sporządzanie okresowych sprawozdań do Zarządu WSM.
 23. Naliczanie odsetek od wyroków sądowych.
 24. Przygotowywanie projektów ugód w sprawie dobrowolnej spłaty zadłużenia.
 25. Ewentualna współpraca z firmą windykacyjną.
 26. Uzyskiwanie opinii Zespołu Radców Prawnych WSM wewnętrznych aktów prawnych pod względem formalno-prawnym.
 27. Wysyłanie powiadomień o braku wpłaty należności za dany miesiąc (grupa do 3 miesięcy).
 28. Współpraca z pionami Administracji Osiedla.
 29. Współpraca przy sporządzaniu okresowych sprawozdań finansowych.
 30. Wysyłanie monitów w ciągu roku, potwierdzeń sald na koniec roku do mieszkańców.
 31. Wykonywanie innych prac w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej.
 32. Księgowanie wymiarów bonifikat z tytułu opłat eksploatacyjnych.
 33. Analiza, uzgadnianie kont rozliczeń z mieszkańcami z tytułu opłat eksploatacyjnych wraz z księgowaniem korekt.
 34. Odpowiedzi na pisma mieszkańców w zakresie opłat eksploatacyjnych.

WYMAGANIA:

Czytaj więcej...

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU ds. Inwestycji i Remontów

RADA NADZORCZA

Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 1. Elbląska 14

ogłasza KONKURS na stanowisko:

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU
ds. Inwestycji i Remontów

Miejsce pracy: Warszawa

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:

 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu budownictwa lub architektury.
 • Udokumentowany 10 letni staż pracy, w tym 6 letni w prowadzeniu inwestycji mieszkaniowych.
 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat.

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 • Życiorys (CV) wraz ze zdjęciem i list motywacyjny.
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Zaświadczenie potwierdzające minimum 10-letni staż pracy, w tym co najmniej 6 lat w prowadzeniu inwestycji.
 • Aktualne oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń).
 • Aktualne oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie prokuratorskie lub sądowe i komornicze związane z działalnością gospodarczą.
 • Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie, ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. inwestycji i remontów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). 
 • Pisemne oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej, z członkiem Rady Nadzorczej WSM oraz członkiem Zarządu WSM.
 • Odpisy wymaganych dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata, ale w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania konkursowego.
 • Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu konkursowym.
 • Ewentualnie rekomendacje poprzednich pracodawców.

Inne informacje:

Czytaj więcej...

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy WSM

KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH–GŁÓWNY KSIĘGOWY WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ogłasza konkurs na stanowisko:

Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy WSM

Miejsce pracy: Warszawa

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
 2. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym.
 3. Co najmniej dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat na stanowisku kierowniczym.
 4. Znajomość problematyki spółdzielni mieszkaniowych.
 5. Znajomość zasad rachunkowości zarządczej i kontroli finansowej.
 6. Znajomość w zakresie opracowywania finansowych planów krótko i długoterminowych oraz nadzoru nad ich realizacją z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
 7. Znajomość prowadzenia ksiąg rachunkowych i prowadzenia kontroli w tym zakresie.
 8. Znajomość zasad finansowania, rozliczania i oceny efektywności ponoszonych kosztów inwestycji z uwzględnieniem specyfiki spółdzielni mieszkaniowych.
 9. Umiejętność analizowania występujących bieżących i przewidywanych perspektywicznych wewnętrznych i zewnętrznych niekorzystnych warunków mających wpływ na działalność spółdzielni i podejmowania działań dla uniknięcia bądź ograniczenia ich skutków.
 10. Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników.
 11. Dobra znajomość obsługi komputera i programów finansowo-księgowych.
 12. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o rachunkowości oraz podatku od osób prawnych, fizycznych oraz Vat.
 13. Wymagania pożądane:
 14. Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 15. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

III. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

Czytaj więcej...