WSM Bielany - konkurs na wynajem lokalu użytkowego - 33,73m2

  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Bielany ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 33,47 m2 znajduje się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie.

Lokal położony jest na antresoli pawilonu, wyposażony jest w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną.

Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 • Adres i termin składania ofert:

 

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Bielany przy ul. Daniłowskiego 3 w Warszawie, do dnia 30.11.2020 r. do godziny 1400  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy  ul. Daniłowskiego 2/4 o pow. 33,47m2 ”.    Otwarcie kopert nastąpi w dniu 30.11.2020 r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajęcie lokali użytkowego - 98,63m2 ul. Broniewskiego 7

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 98,63 m² znajduje się w pawilonie przy ul. Broniewskiego 7 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze pawilonu, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Dolnośląska 3 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 01.12.2020 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 7 o pow. 98,63 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 02.12.2020 r.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert na wynajecie lokalu - 119,13m2 ul. Broniewskiego 9

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 119,13 m² znajduje się w budynku przy ul. Broniewskiego 9 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze budynku, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Dolnośląska 3 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 01.12.2020 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 9 o pow. 119,13 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 02.12.2020 r.

Czytaj więcej...

Zamiana lokalu - członkowie WSM

Adm. Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 9m² znajduje się w budynku przy ul. Szegedyńskiej 5A w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Szegedyńskiej 5A o pow. 9m2”.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 9m² znajduje się w budynku przy ul. Szegedyńskiej 5A w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Szegedyńskiej 5A o pow. 9m2”.

Czytaj więcej...

Warszawska WSM Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA WYNAJĘCIE LOKALU UŻYTKOWEGO

 

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 22,90m² znajduje się w budynku przy ul. Wrzeciono 52 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal położony jest na parterze budynku (wyposażony w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną) z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Sekretariacie Administracji Osiedla WSM „Młociny” przy ul. Wrzeciono 14A w Warszawie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Wrzeciono 52 o pow. 22,90m2”.

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI 6

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PRZEPROWADZONYM W TRYBIE NEGOCJACJI Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
zgodnie z paragrafem 6 Regulaminu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych oraz na świadczenie usług (Uchwała nr 9/2019 Rady Nadzorczej WSM z dn. 25 marca 2019 r.)

na wykonanie:

 

  wymiany pól posadzki betonowej w hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, wytypowanych do realizacji zgodnie z protokołem z dn. 17.04.2020 r. oraz załącznikiem graficznym.   uzupełnienia spękań posadzki hali garażowej w pozostałych polach  
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAWarszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zamierza w ramach wykonawstwa zastępczego zrealizować naprawę / usunięcie wad posadzki hali garażowej II ETAPU Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie. Planowany zakres robót:  
  wymiana pól posadzki betonowej w hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, wytypowanych do realizacji zgodnie z protokołem z dn. 17.04.2020 r. oraz załącznikiem graficznym:  
  Szacunkowa powierzchnia posadzki do wymiany – ok. 385 m2   Grubość posadzki betonowej – od 10 do 15 cm   Zakres prac obejmuje m. in.:  
  wykucie niewłaściwie zdylatowanych betonowych pól posadzki (zgodnie z załącznikiem graficznym) wraz z wywiezieniem gruzu;   oczyszczenie i wyrównanie powierzchni płyty fundamentowej;   położenie warstwy folii PE gr. co najmniej 0,2 mm;   wykonanie posadzki betonowej z betonu B25 zbrojonej włóknami polipropylenowymi Baucon;   zatarcie posadzki z przeszlifowaniem do uzyskania powierzchni analogicznej z istniejącą;   wypełnienie dylatacji posadzkowych materiałem elastycznym oraz wykonanie dylatacji przy ścianach i słupach
  uzupełninia spękań posadzki hali garażowej ETAPU II Osiedla WSM Niedzielskiego przy        ul. Niedzielskiego 2 w Warszawie, zgodnie z przestawioną technologią.
  Szacunkowa ilość spękań posadzki hali garażowej do naprawy – ok. 120 mb Zakres naprawy obejmuje m.in.:
  Nacięcie, poszerzenie rysy posadzki z ewentualnym zszywaniem;   Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni;
  Uzupełnienie materiałem elastycznym po uprzednim założeniu sznura dylatacyjnego     Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.   Zamawiający wymaga przedłożenia w postaci załącznika do oferty dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania i zgodność materiałów (certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje, itp.) W ryczałtowej cenie oferty zostaną zawarte wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem materiałów, robocizny i sprzętu. Wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w ofercie zostanie wyliczone przez Wykonawcę w oparciu o otrzymaną dokumentację, wizję w terenie z wykonaniem własnego obmiaru prac stanowiących przedmiot zamówienia Prace będą prowadzone w obiekcie czynnym.  
  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTWykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zaproszenia do złożenia oferty. Oferta powinna zawierać:  
  Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 i 2 do zaproszenia do złożenia oferty),
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności,
  Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w sposób czytelny. Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez wykonawcę,
  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez wykonawcę,
  Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
  w formie formularzy zamieszczonych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę dla każdego z wariantów,
  Dopuszcza się możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej,
  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej przez niego oferty, w toku dokonywania ocen ofert.
  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

Termin składania ofert upływa dnia 28.09.2020 r. o godz. 10.00

Oferty należy składać w kancelarii Biura Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy
ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

bądź przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt w przedmiotowej sprawie:

 1. do 20.09.2020r. Jarosław Kufel – tel. 531 091 307
 2. od 21. 09.2020 r. Agnieszka Rakowska - tel.(22) 561 34 43, tel. kom. 535 111 558, Biuro Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, pokój 220, pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00.

W sprawie wizji lokalnej prosimy o kontakt z administratorem Osiedla WSM Niedzielskiego – Michałem Grzybowieckim – tel. (22)427 19 93, 535 887 860

WSM jako organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przy czym w takim przypadku Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Spółdzielni.