Wykonanie robót brukarskich wraz z ogrodzeniem terenu nieruchomości przy ul. Podczaszyńskiego 18 w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany 

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

Zadanie 1

Wykonanie robót brukarskich wraz z ogrodzeniem terenu nieruchomości przy ul. Podczaszyńskiego 18 w Warszawie.

 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.08. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 6.05.2021 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 6.05.2021 godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty.
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 22.04.2021 r.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Zadanie 2

Wykonanie robót brukarskich terenu nieruchomości przy ul. Romaszewskiego 21 w Warszawie.

 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 6.05.2021 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 6.05.2021 godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty.
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 22.04.2021 r.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony - WSM Wawrzyszew - 22m2

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal  nr ew. 8014 o powierzchni  22,00 m² usytuowany jest na parterze/piętrze budynku mieszkalnym przy ul. Szekspira 4 w Warszawie, dzielnica Bielany.  Lokal jest w stanie dobrym - wymieniona witryna oraz zainstalowana klimatyzacja - przez obecnego Najemcę. Lokal składa się z 1 pomieszczenia, posiada w.c. i jest wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczną,  ciepłej i zimnej wody (wodomierze z odczytem zdalnym ) oraz kanalizację. Obecnie lokal przeznaczony na prowadzeniu usług
w zakresie – przyjmowania zakłady bukmacherskie na wydarzenia sportowe.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 25 A
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie  (pok. nr 1)  do dnia 17.05.2021 r. do godziny 11:00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8014 przy ul Szekspira 4”.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 17.05.2021 r.  o godzinie 12:00  w biurze Administracji pok. Nr 3

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
 3. d) oświadczenie Oferenta o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 • Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi  40,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

              Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 864 63 83 -  Krystyna Biedrzycka

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Lokal użytkowy - WSM Wawrzyszew

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal  nr ew. 8019 o powierzchni  14,40 m² usytuowany jest na parterze/piętrze budynku mieszkalnym przy ul. Dantego 7 w Warszawie, dzielnica Bielany.  Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa
się z 1 pomieszczenia  i posiada w.c.  - wyposażony w instalacje: centralnego ogrzewania,  elektryczną,  ciepłej i zimnej wody oraz kanalizację. Obecnie lokal przeznaczony na usługi fryzjerskie.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew przy ul. Wolumen 25 A
w (01-912 Warszawie, w Sekretariacie  (pok. nr 1 ) do dnia 17.05.2021r. do godziny 11:00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr ew. 8019  przy ul. Dantego 7”.
Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dn. 17.05.2021 r.  o godzinie 12:00  w biurze Administracji pok. Nr 3

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Spółdzielni), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu,
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 • Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi  35,00 zł. za 1 m² netto, przy czym do czynszu podstawowego doliczane są koszty za media.

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego czynszu brutto, płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 864 63 83  Krystyna Biedrzycka

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Spółdzielni.

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert z tą samą stawką Zarząd weźmie pod uwagę rodzaj wykonywanej działalności.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Wynajem lokalu - WSM Zatrasie

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 96,70 m² znajduje się w pawilonie przy ul. Broniewskiego 7 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze pawilonu, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Administracji Osiedla WSM Zatrasie przy ul. Dolnośląska 3 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 15) do dnia 10.05.2021 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy ul. Broniewskiego 7 o pow. 96,70 m²”.

Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 11.05.2021 r.

Oferta, złożona na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie (formularze dostępne będą na stronie www.wsm.pl oraz w biurze Administracji), powinna zawierać następujące dane:

 • w przypadku osoby fizycznej:
 1. dane osobowe, w szczególności:

– imię i nazwisko oferenta,

– adres,

- numer PESEL,

- nr dowodu osobistego lub paszportu,

 1. b) oferowaną wysokość czynszu najmu (netto bez mediów),
 2. c) dane kontaktowe.
  • w przypadku osoby prawnej:
 1. status prawny oferenta potwierdzony aktualnym odpisem z właściwego rejestru, Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 2. numer NIP,
 3. oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami,
 4. oferowaną wysokość czynszu najmu,
 5. dane kontaktowe.
 1. Wysokość minimalnego czynszu i kaucji:

Minimalna stawka czynszu podstawowego wynosi 25,00 zł za 1 m² netto (bez mediów).

Najemca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji w wysokości równowartości trzymiesięcznego łącznego (wraz z mediami)  czynszu brutto płatnej przed udostępnieniem lokalu.

 1. Dane kontaktowe, gdzie zainteresowane osoby mogą uzyskać bliższe informacje na temat lokali oraz możliwości ich obejrzenia

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 42 71 105,.

 1. Pozostałe informacje

Szczegółowe zasady i tryb oddawania w najem lokali określa Regulamin Najmu Lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dostępny na stronie www.wsm.pl oraz w siedzibie Administracji.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Zatrasie zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyny.

Załączniki:
Pobierz plik (rzut zatrasie.pdf)rzut zatrasie.pdf

Przetarg na zadanie remontowe WYMIANA POZIOMÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU PRZY UL. WRZECIONO 8A W WARSZAWIE

Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A

ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

WYMIANA POZIOMÓW INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ  I CYRKULACJI

W BUDYNKU PRZY UL. WRZECIONO 8A W WARSZAWIE

-  Termin składania ofert - do 05.05.2021 r. do godz. 12:00

 - Miejsce składania ofert - siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 05.05.2021 r. o godz. 12.00

   - Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 - Wysokości opłat: wadium 6.000 zł, opłata za SWZ 100 zł.

- Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem erminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn

Przetarg na WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI W BUDYNKU PRZY UL. MARYMONCKIEJ 137/139 W WARSZAWIE

Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A

ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI

 W BUDYNKU PRZY UL. MARYMONCKIEJ 137/139 W WARSZAWIE

-  Termin składania ofert - do 05.05.2021 r. do godz. 1200

 - Miejsce składania ofert - siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 05.05.2021 r. o godz. 12.00

 - Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 - Wysokości opłat: wadium 3.000 zł, opłata za SWZ 100 zł.

- Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  - Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.