Specjalista w Dziale Członkowsko Lokalowym

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista w Dziale Członkowsko Lokalowym

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z podejmowaniem przez Zarząd WSM uchwał dotyczących  wynajmowania lokali użytkowych w WSM, miejsc postojowych i garaży.
 2. Bieżąca aktualizacja elektronicznego wykazu wynajmowanych i wolnych lokali użytkowych w całej Spółdzielni.
 3. Aktualizacja elektronicznego wykazu dzierżawionych powierzchni użytkowych w całej Spółdzielni.
 4. Aktualizacja elektronicznego wykazu wynajmowanych i wolnych miejsc postojowych i garaży w jednostkach bezpośrednio administrowanych przez Zarząd.
 5. Potwierdzanie tytułów prawnych do lokali w tym lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych osobom  uprawnionym i wydawanie stosownych zaświadczeń.
 6. Sporządzanie umów na wynajęcie lokali użytkowych, miejsc postojowych i garaży w jednostkach bezpośrednio administrowanych przez Zarząd.
 7. Sporządzanie umów na dzierżawę powierzchni w jednostkach bezpośrednio administrowanych przez Zarząd.
 8. Systematyczne wprowadzanie zmian danych dot. lokali użytkowych, miejsc postojowych i garaży w elektronicznym systemie ewidencji PAPIRUS.
 9. Prowadzenie rejestru spraw Komisji Członkowsko Mieszkaniowej Rady Nadzorczej WSM.
 10. Kontrolowanie wykonania decyzji i uchwał  Zarządu WSM przekazanych pracownikom Działu w formie wyciągów z protokołów - kwartalne raportowanie wykonania spraw.

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane studia wyższe na kierunku prawo lub administracja.
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w pracy biurowej z uwzględnieniem rejestracji danych.
 3. Mile widziane doświadczenie w pracy w spółdzielni mieszkaniowej.
 4. Znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.
 5. Mile widziana znajomość programu Papirus.
 6. Dobra organizacja pracy.
 7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 8. Wysoka kultura osobista.
 9. Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
 • Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,

Komplet dokumentów należy przesyłać w terminie do dnia 18.12.2017 r. na adres rekrutacja@wsm.pl lub Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja na stanowisko Specjalisty w Dziale Członkowsko Lokalowym”.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 677 ze zm.)".

Zgłoszenia nie spełniające wymagań oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. 

SDK pow. użytkowe.

Ogłoszenie o wolnych powierzchniach użytkowych w SDK

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do kontaktu w sprawie wynajęcia powierzchni użytkowych w Społecznym Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19a:

1. Sali baletowej nr 20 (tylko w systemie godzinowym) o powierzchni użytkowej  123 m², usytuowanej w przyziemiu budynku, wyposażonej w lustra i poręcze, w której organizowane mogą być np.  zajęcia taneczne i gimnastyczne, występy artystyczne, prelekcje, prezentacje, szkolenia itp.

2. Sali nr 19 (tylko w systemie godzinowym) o powierzchni użytkowej 62,20 m² usytuowanej w przyziemiu budynku, w której organizowane mogą być: wieczory poetyckie, prelekcje, prezentacje, szkolenia itp.

3. Lokali o powierzchni użytkowej 36,00 m² i 56,00 m2 usytuowanych na I piętrze budynku, wyposażonych w instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, zimnej wody, z przeznaczeniem na działalność biurową, nieuciążliwą dla użytkowników budynku.

Szczegółowych informacji udziela Biuro SDK pod numerem  tel. 22 833 37 39.

Archiwista w Dziale Członkowsko Lokalowym

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:

Archiwista w Dziale Członkowsko Lokalowym

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

 1. Prowadzenie papierowego oraz elektronicznego zasobu archiwalnego Działu Członkowsko Lokalowego WSM w szczególności poprzez:
 2. a) Porządkowanie teczek w archiwum osób nie przystępujących w poczet członków, posiadających prawo odrębnej własności lokalu w zasobach WSM;
 3. b) Porządkowanie teczek w archiwum członków Spółdzielni – mieszkańców;
 4. c) Porządkowanie teczek w archiwum osób wyodrębnionych ze Spółdzielni;
 5. d) Porządkowanie teczek w archiwum osób, członków skreślonych;
 6. e) Kompletowanie dokumentacji w aktach lokalowych (włączanie dokumentacji do akt lokalowych, zakładanie nowych akt, segregowanie dokumentów);
 7. f) Zakładanie kartotek na nowe mieszkania;
 8. g) Wydawanie i przyjmowanie akt do archiwum,
 9. h) dostarczanie akt do Działów Spółdzielni,
 10. i) sprawowanie nadzoru nad obiegiem teczki w ramach Działów.
 11. Prowadzenie elektronicznego rejestru ksiąg wieczystych urządzonych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokali i lokali wyodrębnionych.
 12. Systematyczne wprowadzanie zmian danych dot. lokali w elektronicznym systemie ewidencji PAPIRUS.

Wymagania:

 1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane studia wyższe na kierunku archiwistyka, administracja lub kurs archiwisty.
 2. Min. 2 letnie doświadczenie w obszarze elektronicznego lub papierowego obiegu dokumentów z uwzględnieniem digitalizacji, rejestracji i porządkowania.
 3. Znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.
 4. Mile widziana znajomość programu Papirus.
 5. Dobra organizacja pracy.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Wysoka kultura osobista.
 8. Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Stałe wynagrodzenie + system premiowy (uznaniowy);
 • Świadczenia socjalne.

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,

Komplet dokumentów należy przesyłać w terminie do dnia 18.12.2017 r. na adres rekrutacja@wsm.pl lub Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Elbląska 14, 01 -737 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja na stanowisko Archiwisty”.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 677 ze zm.)".

Zgłoszenia nie spełniające wymagań oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. WSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami. 

Elblaska 14 hala garazowa.

Ogłoszenie o wolnych miejscach postojowych w hali garażowej

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zaprasza do kontaktu w sprawie wynajęcia miejsca postojowego w hali garażowej znajdującej się w budynku Biura Zarządu, ul. Elbląska 14. Szczegóły warunków najmu u pracowników Biura:

 • pokój 109 i 106
 • lub pod numerem tel. 22 56 13406, 22 56 13421

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada również do sprzedaży wolne miejsca postojowe w hali garażowej znajdującej się na parterze budynku przy ul. Saperskiej 3. Szczegóły warunków sprzedaży w Biurze Zarządu (ul. Elbląska 14): 

pokój 108 i 106

lub pod numerem tel. 22 56 13 419, 22 56 13 421

Specjalista ds. technicznych.

Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy
 ul. Petofiego 7 m 2

01-917 Warszawa

Zatrudni specjalistę ds. technicznych

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m. in. :

- opracowywanie planów remontów rocznych i wieloletnich oraz terminowa ich realizacja,

- przygotowywanie dokumentacji przetargowej dot. remontów i przeglądów technicznych,

- opracowywanie zestawień potrzeb remontowych, sprawozdań z wykonanych robót,

- koordynowanie i nadzór wykonywanych prac remontowych i konserwacyjnych,

- przygotowywanie umów , aneksów związanych z konserwacją i remontami zasobów,

- zapewnienie rzetelnej i fachowej obsługi mieszkańców Osiedla,

- rozpatrywanie skarg dotyczących technicznego utrzymania Osiedla,

- współpraca z samorządem mieszkańców.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne - budowlane,

- doświadczenie zawodowe min. 5 lat,

- dobra znajomość obsługi komputera (programy MS Word, MS Excel, programy kosztorysowe),

- uprawnienia budowlane oraz staż pracy w spółdzielni mile widziane,

- znajomość przepisów prawa budowlanego,

- komunikatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

 

Oferta kandydata winna zawierać:

- CV z listem motywacyjnym,

- kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, kopię uprawnień.

W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 926. ze zmianami)”.

Dokumenty należy  złożyć osobiście w terminie do 27 listopada 2017r
w Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy; ul. Petofiego 7 m 2; 01-917 Warszawa,
w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na specjalistę ds. technicznych”.

Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Administracja Osiedla zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Do wynajęcia miejsca w hali garażowej.

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

ADMINISTRACJA OSIEDLA „PIASKI”

Posiada do wynajęcia 4 miejsca w hali garażowej przy ul. Literackiej 9/9a, Literackiej 13 oraz Literackiej 15d/15e.

Szczegóły warunków najmu u administratora budynku lub pod nr. tel 669-52-52 w. 5.

Wynajem magazynu o pow. 24,14 m²

Administracja Osiedla Bielany

ogłasza konkurs ofert na wynajem magazynu o pow. 24,14 m² znajdującego się w pawilonie przy ul. Daniłowskiego 2/4, w kondygnacji piwnicznej.

Wyposażony jest w węzeł sanitarny oraz licznik elektryczny.

Oferty należy składać w biurze przy ul. Daniłowskiego 3, w godz. 8°° - 15°° pok. nr 7, tel. (22) 834 28 38.

 • Typ lokalu: magazyn
 • Typ oferty: najem
 • Powierzchnia: 24,14 m2

 

Joomla SEF URLs by Artio